Terapi Türleri

Terapi Türleri

Terapi Türleri Nelerdir?

Bireysel psikoterapi çeşitli terapi uygulamalarının bireyin zorlandığı konu/konular temel alınarak terapistin belirleyeceği yöntemlerin uygulanması ile gerçekleştirilen bir terapi biçimidir. Uygulanan temel yöntemler arasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal yaklaşımlar sayılabilir.

Terapiler

Bireysel Psikoterapiler

Bireysel psikoterapiler danışan ile bir uzman (terapist) arasında temel olarak sözel iletişimin kullanıldığı bir tedavi ilişkisidir.
* Bu ilişkide iki kişi birlikte çalışarak danışanın sorunlarını tanımlamaya ve bunları aşabilecek davranış değişikliklerini oluşturmaya çalışırlar.
* Bireysel psikoterapide sözel olmayan çeşitli etmenlerin de rolü vardır ancak temel olarak psikoterapi sözel bir uygulamadır.
* İki kişi arasında geçen ve taraflardan birinin sıkıntılarını aşmasını amaçlayan her sözel ilişki bireysel psikoterapi değildir.
* Bireysel psikoterapide yardım arayan kişi ile terapistin rolleri, sınırları ve etkinliklerinin çerçevesi belirlidir.

Online Terapi

Bireysel terapi ofis içinde yüz yüze ya da online olarak devam edebilir. Koronavirüs salgını sonrası online terapi oldukça tercih edilen ve en güvenli terapi yöntemi olmaya devam etmektedir. Online terapi (teleterapi) yüz yüze terapiden farklı olarak kendi evinizden terapistinize ulaşmanızı sağlar. Bu döneme özgü yaşanabilecek çeşitli stres, kaygı , depresyon ve diğer sorunlar nedeniyle profesyonel destek almak ya da koronavirusten bağımsız olarak yaşanan tüm psikolojik sorunlar için sağlığı riske atmadan yardım alınabilmesi için kullanılmaktadır.


Online terapi telefon ya da videolu görüşme şeklinde uygulanabilir. Uzaktan görüşmeyi sağlayan güvwnli web uygulamaları kullanılarak profesyonel psikoterapi ortamı fiziksel olarak biraraya gelmeye gerek kalmadan yaratılır.Aile ve Çift PsikoterapisiAile Terapisinde, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar bir uzman gözetiminde çözümlenir. Aile terapisi problemlere, aile üyelerinin bireysel problemleri olarak değil, sistemin problemi olarak bakar. Tedavinin odak noktası aile sistemidir. Aile terapisinde amaç aile içindeki bireyin değişimi değil, daha çok ailenin yapısını ve aile içindeki bireylerin birbirleriyle iletişim biçimlerini değiştirmektir.

Bireysel psikoterapi yöntemleri evli bir kişinin sorunlarının çözümlenmesinde yetersiz kaldığında evlilik terapisi gerekebilir. Evlilik terapisi, eşler arasındaki anlaşmazlıkların, çatışmaların bir uzman gözetiminde çözümlendiği bir süreçtir. Terapinin amacı iletişimi sağlıklı hale getirmektir. Çiftlerin uzlaşmazlıklarını çözebilme yeteneği ve isteği ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesini etkiler. Eşlerin terapi ortamında hazır bulunması sağaltımın sağlanabilmesi için gerekli olan şartlardan birisidir.

Grup Terapisi

Grup Psikoterapileri benzer sorunları olan kişilerin birlikte olması kuşkusuz anlaşılma, paylaşım ve empati gelişmesini sağlar. Çeşitli paylaşımlar ve anlaşılmanın yanında grup olgusu hem duygu ifadesine fırsat verir hem de olumlu savunma düzeneklerinin gelişimini kolaylaştırır. Yalnızlık duygusunu azaltır, aynı durumda farklı yaklaşımlar, yeni çözüm arayışı ve yöntemlerinin geliştirilebilmesini kolaylaştırır.
Gruplar genellikle haftada bir kere 7-14 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Bireysel terapilere göre avantajları, kişinin sorun alanlarını grup içinde paylaşması, topluma uyum güçlüklerini somut olarak kavraması, bunları düzeltme yollarını yine grup içinde araştırıp bulmasıdır.


Özellikle çeşitli fiziksel hastalıklarda, benzer fiziksel hastalığı olan, ortak işlev kaybı tanımlayan hastalardan oluşan gruplarda yararlı sonuçlar bildirilmiştir. Hastaların baş etme stilleri değerlendirilir. Duygu ifadesi, iletişim ve toplumsal ilişkiler cesaretlendirilir.

Grup tedavilerinin şu noktalarda yararlı olduğu görülmektedir:

* Tek başına olmama duygusu
* Anlaşılabildiği duygusunun gelişmesi
* Gerçekçi bilgilendirme
* Empati gelişimi

Kognitif (Bilişsel) Psikoterapi Kognitif psikoterapi bireyin düşünce yapısını ve kognisyonlarının (biliş) davranış ve duygu üzerindeki rolü ve etkisini temel alır. Tedavinin amacı da bu kognisyonların ve kognitif hataların, hasta tarafından fark edilmesi, değiştirilmesi ve düzeltilmesidir. Kuşkusuz erken çocukluk yaşantıları bu düşünce şekillerini etkilemektedir. Tedavide hastanın basmakalıp otomatik düşünceleri ile tutumlar arasındaki ilişkide odaklaşır. Kendini çaresiz algılayan kişide depresyon gelişimi kolaylaşacaktır. Bu uygulama, aktif, direktif ve yapılandırılmış ve yönlendirici, eğitici, öğretici bir tedavi yöntemidir.


Depresyon örneğinde, kişinin kendisini, çevresini, geleceğini olumsuz algılaması depresyon gelişiminde temel oluşturur. Olumsuz düşünceler, olumsuz duygulara ve uyuma yönelik olmayan davranışlara yol açmaktadır. Kişi, erken deneyimlerin geliştirdiği inanç ve varsayılarını kullanarak ve çeşitli bilişsel hatalar yaparak işlevsel olmayan çıkarımlar yapmaktadır. Herhangi bir deneyim uyaran görevi görür ve olumsuz otomatik düşünceler gelişir. Böylece depresyon tablosu ortaya çıkar. Kişi, kendini çaresiz ve geleceğini olumsuz algılamaktadır.

Depresyon gelişiminde rolü olan bilişsel hatalar şunlardır:

* Keyfi çıkarsama (doğrudan sonuca varma)
* Seçici soyutlama ( belirli noktalara odaklanma)
* Aşırı (olumsuz) genelleme
* Abartma ve küçümseme
* Kişiselleştirme
* Mutlak(kesin/katı) düşünce
Bu otomatik düşünceler işlevsel olmayan tutumlara yol açmaktadır.
Kognitif Psikoterapi;
* Bilgi verme
* Durumu gerçekçi değerlendirme
* Olumsuz algıları düzeltme
* Alternatif çözümler ortaya koyma
* Sorunları alt basamaklara indirgeyip, muhtemel diğer çözümler ortaya koymak gibi süreçleri içerir.

Özetle basit anlamıyla, kognitif psikoterapi uyuma yönelik olmayan düşünce süreçlerini ve olumsuz düşünce sistematiğini hedefler. Fiziksel hastalıklarla ve özellikle kanser hastalarıyla yapılan çalışmalar ve deneyimler, eşlik eden depresyonda kognitif terapinin oldukça etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca akut stres durumunda, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer anksiyete bozukluklarında ve birçok başka psikolojik bozuklukta başarı ile uygulanmaktadır.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Bir yorum Hide Comments

Yorum yazın